Pályázati felhívás a No-Va Tó turisztikai célú üzemeltetésére

2023. március 06. hétfő 14:52


Pályázati felhívás (pdf): pályázati felhívás.pdf

1. sz. melléklet Felolvasólap (pdf) : 1. sz melléklet felolvasólap.pdf

 

a No-Va Tó turisztikai célú üzemeltetésére

 

I. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye

l. A pályázatot kiíró szerv neve: Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség

 

 2. A pályázatot kiíró szerv székhelye:7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 1.

3. A pályázatot kiíró szerv levelezési címe:7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 1.

 1. A pályázatot kiíró szerv e-mail címe: tolnaiharmas@gmail.com
 2. A pályázatot kiíró szerv telefonszáma: +36/74/588-100

II. A pályázat célja, jellege (nyilvános)

1. A pályázati felhívás célja és tárgya

a.) A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség az egyik nyertese és kedvezményezettje a Területi Operatív Program (a továbbiakban: TOP) TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00028 számú „A Közép-Duna Menti Térség horgászturizmusának fejlesztése és a térségi vendégfogadás feltételeinek a javítása” elnevezésű pályázatnak.

A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség a fenti azonosító számú pályázat, valamint annak felhívása (elérhetősége: www.palyazat.gov.hu) alapján megvalósította a dunakömlődi No-Va Tó turisztikai fejlesztését.

 

b.) A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség az a.) pontban körül írt turisztikai létesítményt üzemeltetési szerződés útján kívánja hasznosítani. A létesítmény elkészült, a műszaki átadás-átvétele befejeződött.

c.) A fejlesztéssel érintett területen (No-Va Tó környezete) kizárólag turisztikai célú tevékenység végezhető.

2. A pályázati felhívás jellege

Egyesületi vagyon hasznosítása, vagyongazdálkodás

 

A felhívás eredményeként az egyesületi vagyon térítésmentesen kerül üzemeltetésre átadásra a felhívásban rögzített feltételek betartása mellett.

 

 1. A pályázat tárgyaként hasznosítandó vagyon, vagyonrész megnevezése

A pályázat tárgya a felhívás I. 1. a.) pont második bekezdésében meghatározott ingatlan teljes körű üzemeltetése.

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje

l . Az ajánlatok benyújtásának helye

Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség

7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 1.

 

2. A benyújtás módja

Az ajánlatokat titkosan, zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A pályázat kiírója felhívja a pályázatot benyújtók figyelmét, hogy a pályázatot csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha a beadási határidőig meg is érkezik a címzetthez. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat elkésettség okán a kiíró nem értékeli, azok érvénytelenek. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli.

3. A pályázat benyújtásának határideje

 

a.) A pályázat beérkezési határideje: 2023. március 14. 13 00 óra.

b.) A pályázatot zárt borítékban az alábbi felirattal ellátva kell leadni:

„Pályázat a dunakömlődi No-Va Tó turisztikai célú üzemeltetésére”

 

magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban kell benyújtani személyesen, szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján vagy postai úton az alábbi címre: Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség, 7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 1.

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 120 nap.

Az ajánlati kötöttség megszűnik:

 • szerződéskötéssel;
 • a pályázat visszavonásával;
 • pályázat eredménytelenné nyilvánításával.

 

 1. A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye és ideje

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a pályázó számára a pályázati  kiírás, vagy annak részei nem egyértelműek, vagy ellentmondó meghatározások szerepelnek benne, a Pályázó ezen kérdését az ajánlattételi határidőt megelőzően 2023. 03. 09. 12.00 óráig teheti meg az alábbi e-mail címen: tolnaiharmas@gmail.com

A kiíró a kérdéseket és az arra adott válaszokat e-mailen valamennyi ajánlattevő számára közzéteszi2023. 03. 10.-én 12:00 óráig

 1. Részletes pályázati kiírás, vagy információs dokumentáció rendelkezésre bocsátása esetén megtekintésének, átvételének helye, módja, ideje és költsége

A pályázatot közzé kell tenni a www.tolnaiharmas.hu oldalon. Jelen felhívás a teljes dokumentációt tartalmazza, melyet kiíró a honlapon történő közzététel útján tesz elérhetővé minden pályázó részére ellenérték megfizetése nélkül.

 

 1. A pályázat visszavonása, eredménytelenné nyilvánítása

 

 1. kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse, vagy azt az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonja.

A pályázati eljárás folyamán a kiíró a pályázati feltételeket nem változtathatja meg, kivéve a pályázatok benyújtásának határidejét megfelelő indokkal egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja.

 

 1. A vagyontárgy jellege szerint szükséges további információk

 

 1. Pályázónak a pályázatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy:
  1. a TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00028 kódszámú pályázat pályázati felhívását (elérhető: www.palyazat.gov.hu) és annak útmutatóit megismerte és azok betartását az üzemeltetés során vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el; (nyilatkozat szükséges)
  2. pályázónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelt (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezéseit megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el (nyilatkozat szükséges)

 

 

 1. A pályázat tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások, az esetleges elővásárlási jog, illetve az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételek

A pályázat tárgyát képező ingatlant terheli a IX. pontban meghatározott pályázati kötöttség.

 

XI. A pályázatok bontása, az elbírálás szempontjai, felvilágosítás, hiánypótlás kérés

1. A pályázatok bontásának ideje: 2023. március 17. 14 óra

2. A pályázatok bontásának helye: Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség; 7341 Csikóstőttős, Szabadság u. 1.

3. A pályázatok értékelését a Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség Elnöke által kijelölt ügyintézők végzik. Az értékelés során megállapítják, hogy a pályázó és pályázata a kiírási feltételeknek megfelel-e.

4. A Kiíró az ajánlatok felbontása után felvilágosítást és hiánypótlást kérhet a pályázótól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen.

5. A Kiíró kizárja — jegyzőkönyvbe foglaltan az indok megjelölése mellett — Pályázót, ha:

 

 1. az általa ajánlott üzemeltetési időtartam nem éri el az5 évet;
 2. akinek a pályázata a szükséges igazolásokat és nyilatkozatokat hiánypótlási felhívás kibocsátása után sem tartalmazza.

6. A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő pályázók közül az a nyertes pályázó, aki az alábbi bírálati szempontok és pontszámítási szabályok figyelembe vételével a legmagasabb pontszámot éri el:

 

Bírálati szempont Súly szám
1. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 20
2. Üzemeltetési időtartam (legalább 5 év, legfeljebb 10 év) 50
3. Turisztikai szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalat vagy turisztikai végzettség igazolása 30

 

 

 

Pontszámítási szabályok:

Az l. bírálati szempont szerint 20 pontot kap az, aki a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot becsatolja. Aki nem csatolja a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, annak ajánlata érvénytelen.

A 2. bírálati szempont szerint 50 pontot kap az a pályázó, aki a leghosszabb időt ajánlotta meg üzemeltetési időnek, míg a többi pályázó megajánlását ehhez arányosítja a kiíró.

A 3. bírálati szempont szerint 30 pontot kap az a pályázó, aki turisztikai szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalatot vagy turisztikai végzettséget igazol (pl.: szakmai önéletrajzzal, valamint diploma másolattal)

 

XII. Az eredményhirdetés módja, helye és várható ideje

A pályázatok felbontásától számított 10 munkanapon belül kerül sor a pályázatok értékelésére, mely időtartamba nem számít bele a felvilágosítás és hiánypótlás időtartama.  A döntéshozó a pályázatokat az értékeléstől számított 30 napon belül bírálja el. A Kiíró a végső döntésről a pályázókat levélben (e-mail) értesíti. Eredményhirdetésnek minősül a pályázat eredménytelenné nyilvánítása is.

 

Jelen pályázati felhívásra benyújtott nyertes ajánlattevővel, a döntést követő 10 munkanapon belül megállapodást ír alá az Egyesület elnöke.

 

 

XIII. A pályázati biztosíték nyújtására vonatkozó előírások, nyilatkozatok, igazolások

 l. Kiíró a pályázati biztosíték adásától eltekint.

2. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok[1]és igazolások, mellékletek:

 1. nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról;
 2. nyilatkozat a vállalt kötelezettségekre;
 3. nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (120 nap);
 4. nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül;
 5. nyilatkozat arról, hogy a TOP-1.2.1-15-TL1-2020-00028 azonosító számú pályázatot, annak felhívását, útmutatóit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat és rendelkezéseket megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el;
 6. nyilatkozat köztartozás mentességről;
 7. 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
 1. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (l) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt;
 2. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62- 63. § -ban felsorolt kizáró okok hatálya alatt;
 3. ajánlat (felolvasó lapon, 1.sz. melléklet).

Csikóstőttős, 2023. március 06.

 

Mellékletek:

1.sz. melléklet felolvasólap (1. sz melléklet felolvasólap.pdf)

 

[1] a nyilatkozatokat eredetiben, cégszerű aláírással ellátva kell beadni


Keresés hírek között

Projektjeink

Eseménynaptár

Galéria